วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย พรบ.การศึกษา

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
        พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามบทบัญญัติใน รธน. 2540 มาตราใด
ก.       29
ข.       40
ค.       50
ง.       81

2.       พรบ.การศึกษาแห่งชาติถือว่าเป็น
ก.       กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา
ข.       แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ
ค.       การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องรัฐธรรมนูญ
ง.       การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย

3.       พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ก.       19  .. 42
ข.       20  ..  42
ค.       ..  42
ง.       ..  42

4.       วัตถุประสงค์ของการจัดทำ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก.       ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ข.       ปฏิรูปการศึกษาของไทย
ค.       พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ
ง.       พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

5.       พรบ.การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก.       แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ
ข.       แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ค.       แผนการศึกษาแห่งชาติ
ง.       แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ

      6.       ต่อไปนี้ ข้อใดไม่สอดคล้องคำว่าการศึกษา
ก.       การถ่ายทอดความรู้
ข.       การฝึกอบรม
ค.       การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
       ง.    การสืบสานทางวัฒนธรรม

7.       ข้อใดให้ความหมายไม่ตรงกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ก.       การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข.       สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อนอุดมศึกษา
ค.       มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่ง
ง.       กระทรวง หมายความว่ากระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

8.       ข้อใดต่างจากพวก
ก.       ครู
ข.       คณาจารย์
ค.       ผู้บริหารสถานศึกษา
ง.       ผู้บริหารการศึกษา

9.       ข้อใดไม่ใช่หลักการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก.       เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
ข.       เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ค.       ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง.       พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

10.    ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของ พรบ. (ม.7)
ก.       ปลูกฝังจิตสำนึกการเมือง การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข.       รักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย
ค.       รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ
ง.       กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น

11.    ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา(ม.9)
ก.       กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด
ข.       กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ
ค.       มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ง.       รวมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาไว้ในการจัดการศึกษา

12.    คำว่า เอกภาพด้านนโยบาย หลากหลาย การปฏิบัติสอดคล้องกับข้อใด(ม.9)
ก.       ส่วนกลางกำหนดนโยบาย ส่วนภูมิภาคกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ข.       กระทรวงกำหนดนโยบายมาตรฐานสนับสนุนเขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยตนเอง
ค.       มีนโยบายเดียวกัน แต่การปฏิบัติหลากหลายวิธี
ง.       ถูกทุกข้อ

13.    ต่อไปนี้นี้ ข้อใดไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.       รัฐ
ข.       เอกชน
ค.       องค์กรปกครองท้องถิ่น
ง.       โรงเรียน

14.    ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดา มารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา(ม.14)
ก.       การสนับสนุนจากรัฐ  ให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู
ข.       การยกเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ค.       เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล
ง.       การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการดูแล

15.    จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบต่างๆ ที่สำคัญคือข้อใด(ม.16)
ก.       ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ข.       สถานที่จัดการศึกษา
ค.       ตัวผู้เข้ารับการศึกษา
ง.       จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร

16.    ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย
ก.       สถานศึกษา ต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ข.       ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม โอกาส
ค.       จัดการเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา
ง.       ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้

17.    ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ สถานศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ม.18)
ก.       โรงเรียน
ข.       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค.       ศูนย์พัฒนาชุมชน
ง.       ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ สถาบันศาสนา

18.    ข้อใดไม่ถูกต้องในด้านการกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่และสถานศึกษา
ก.       ด้านวิชาการ
ข.       งบประมาณ
ค.       หลักสูตรการสอน
ง.       การบริหารทั่วไป
19.    ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่กรรมการโรงเรียน(ม.40)
ก.       ผู้แทนครู
ข.       ผู้แทนองค์กรเอกชน
ค.       ผู้แทนศิษย์เก่า
ง.       ผู้แทนคุณวุฒิ

20.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาระดับใด
ก.       การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.       การศึกษาอุดมศึกษา
ค.       การศึกษานอกโรงเรียน
ง.       ทุกระดับ

21.    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพภายในได้แก่
ก.       สถานศึกษาเท่านั้น
ข.       สถานศึกษาและเขตพื้นที่
ค.       สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.       สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

22.    ข้อใดไม่ถูกต้อง(ม.72)
ก.       ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรก ใน 5 ปี
ข.       สำนักงานรับรองมาตรฐานมีฐานะเป็งองค์กรมหาชน
ค.       การประเมินผลคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา
ง.       เสนอผลประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน

23.    หลักการจัดการศึกษาข้อใด ไม่สอดคล้องตาม พรบ.(ม.22)
ก.       ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ข.       ครูต้องมีจิตสำนึกที่จะพัฒนาเด็กอย่างเต็มความสามารถ
ค.       ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ง.       ต้องส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ

24.    ข้อใดสำคัญที่สุดเกี่ยวกับหลักสูตร(ม.28)
ก.       พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลให้เหมาะสมกับวัยตามศักยภาพ
ข.       สอดคล้องความต้องการชุมชน
ค.       คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ง.       เหมาะสมกับความจริงก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
25.    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 ไม่ได้กำหนดให้หน่วยงานใดมีสิทธิจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(ม.18)
ก.       หน่วยงานหรือสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
ข.       มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ค.       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง.       องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ

26.    การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักอะไรบ้าง
ก.       มีเอกภาพด้านนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ
ข.       มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา
ค.       ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
ง.       ถูกทั้ง ก ข และ ค

27.    ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พ... การศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542
ก.       การศึกษาในระบบการเรียนรู้
ข.       การศึกษาตามอัธยาศัย
ค.       การศึกษานอกระบบ
ง.       การศึกษาในระบบ

28.    ข้อใดไม่ใช่ระดับของการจัดการศึกษาในระบบ
ก.       การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.       การศึกษาปฐมวัยศึกษา
ค.       การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ง.       ถูกทั้งข้อ ก  และข้อ 

29.    ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง ตาม พ..บ การศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542
ก.       ให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับเก้าปี
ข.       การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการจัดการศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปี
ค.       การศึกษาภาคบังคับเก้าปีและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสิบสองปี จะต้องดำเนินการภายในปี พ.. 2544  เป็นอย่างช้า
ง.       การศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับ คือ ระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา

30.    แนวการจัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 ยึดหลักตามข้อใด
ก.       ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่ากัน
ข.       ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ค.       หลักสูตรมีความสำคัญที่สุด
ง.       กระบวนการเรียนการสอนสำคัญที่สุด
31.    จุดเน้นของการจัดการศึกษาตามแนวการจัดการศึกษาคือข้อใด
ก.       ความรู้คู่คุณธรรม
ข.       ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้
ค.       ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ
ง.       ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม

32.    ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน(ม.27)
ก.       กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนา และวัฒนธรรม
ข.       สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ
ค.       คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.       คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

33.    การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คำนึงถึงเรื่องใดเป็นหลัก
ก.       ปริมาณสถานศึกษา และความเหมาะสมด้านอื่น
ข.       จำนวนประชากร และความเหมาะสมด้านอื่น
ค.       ปริมาณสถานศึกษา และจำนวนประชากร
ง.       ปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร และความเหมาะสมด้านอื่น

34.    ตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจ ในด้านใดบ้าง
ก.       บริหารบุคคล งบประมาณ  บริหาร จัดการ และบริหารทั่วไป
ข.       วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณและการมีส่วนร่วม
ค.       วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป
ง.       งบประมาณ บริหารบุคคล การมีส่วนร่วม และการบริหารทั่วไป

35.    ใครเป็นผู้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ก.       หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
ข.       เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษา
ค.       หน่วยงานอิสระ และสถานศึกษา
ง.       องค์กรมหาชน และสถานศึกษา

36.    ใครเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก
ก.       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.       คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค.       สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
ง.       สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา37.    ใครเป็นผู้ส่งเสริมให้ระบบ ขบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง(ม.52)
ก.       กระทรวงศึกษาธิการ
ข.       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค.       องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ง.       สภาวิชาชีพ

38.    องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา เป็นองค์กรภายใต้การบริหารของข้อใด(ม.53)
ก.       กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข.       องค์กรกลาง บริหารงานบุคคล
ค.       สภาวิชาชีพ
ง.       องค์กรอิสระ

39.    การให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ใช้สำหรับข้อใด
ก.       ผู้บริหารการศึกษา ระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา
ข.       วิทยากรพิเศษทางการศึกษา
ค.       บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ง.       ถูกทั้ง ก  และ 

40.    ถ้ามีผู้บริจาคที่ดินให้สถานศึกษาของรัฐ ที่ไม่เป็นนิติบุคคล ที่ดินนั้นมีสภาพเป็นอย่างไร
ก.       เป็นที่ราชพัสดุ
ข.       เป็นกรรมสิทธิของสถานศึกษา
ค.       เป็นอำนาจของสถานศึกษาที่ดำเนินการได้เอง
ง.       ถูกทุกข้อ

41.    ตาม พ..บ การศึกษาแห่งชาติ รัฐพึงจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษา ไม่ถูกต้องในข้อใด
ก.       การศึกษาที่จัดโดยบุคลา ครอบครัวองค์กรมหาชน
ข.       การศึกษาที่จัดโดยบุคคล องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ
ค.       องค์กรอิสระ องค์กรวิชาชีพ สถาบันสังคม
ง.       ถูกทุกข้อ

42.    การประเมินผลภายนอกครั้งแรก ให้ทำภายในเวลาเท่าใด นับแต่วันที่ พ... การศึกษาแห่งชาติ พ..2542 ใช้บังคับ(ม.72)
ก.       ปี
ข.       4 ปี
ค.       5 ปี
ง.       6 ปี

43.    ข้อใดที่ถือว่าสำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำนักงานปฏิรูปการศึกษา(ม.75)
ก.       เสนอการจัดโครงสร้าง องค์กร
ข.       เสนอการจัดระบบครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค.       เสนอแนะเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย เพื่อรองรับการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี
ง.       ถูกทุกข้อ

44.    กรณีไม่ได้นำหมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายใดบ้าง และภายในเวลาเท่าใด(ม.73)
ก.       ... ครู 2488/2 ปี
ข.       ... ระเบียบข้าราชการครู/3 ปี
ค.       ... ครู พ.. 2488/3 ปี
ง.       ถูกทุกข้อ

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณสำหรับแนวข้อสอบครูพร้อมเฉลย กำลังติวอยู่เหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าจะสอบได้หรือเปล่า

    ตอบลบ